Skip to main content

Peer Gynt Tours vilkår

VILKÅR FOR PAKKEREISER – PEER GYNT TOURS AS
Peer Gynt Tours sine vilkår baserer seg på “Lov om pakkereiser” av 15.06.18 (www.lovdata.no) med senere endringer og forskrifter, samt Alminnelige vilkår for pakkereiser utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet gjeldende fra 01.07.18. Forhold som ikke er nevnt i Peer Gynt Tours sine vilkår, reguleres av de nevnte lover og vilkår, som også kan fås utlevert ved henvendelse til oss. For Peer Gynt Tours skreddersydde gruppereiser gjelder egne bestemmelser. Disse vilkårene gjelder kun for forbrukerkjøp. For våre kunder som kjøper reiser i forbindelse med næringsvirksomhet vil spesielle bestemmelser tre i kraft.

PÅMELDING, BETALING – AVTALE OM PAKKEREISE
Etter påmelding vil kunden motta deltakerbevis fra Peer Gynt Tours via oppgitt e-post adresse. Deltakerbeviset regnes som del av avtalen, men er ikke gyldig for reise før hele reisen er betalt. Merk at det normalt må betales depositum straks etter bestilling. Restbeløpet har normalt forfall 35 dager før avreise. Avvik kan forekomme, og vil i så fall fremkomme ved bestilling. Dersom betalingsfristene ikke følges likestilles det med at kunden selv avbestiller reisen, man kan miste sin plass, og gjeldende avbestillingsregler kommer til anvendelse. Merk at dersom reisen bestilles senere enn 35 dager før avreise, vil hele beløpet forfalle til betaling umiddelbart. Den reisende er bundet av sin bestilling (avtale er inngått) når betaling av depositum er utført.

Kunden plikter å kontrollere at mottatte deltakerbevis / fakturaer gjelder riktig tur/dato, at alt stemmer med bestilling og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Hvis feil oppdages - må Peer Gynt Tours umiddelbart kontaktes.

Opplysninger gitt på Peer Gynt Tours sine nettsider (www.peergynt.com), i kataloger, brosjyrer, informasjonsmateriell o.l. regnes også som del av avtalen.

ENDRINGER AV BESTILLINGEN
Enkelte endringer kan være mulig å gjøre etter bestilling. F.eks. endring av navn på reisende, endre til annet reisemål eller annen avreisedato etc. Slike endringer belastes med et endringsgebyr på kr. 500,- per person. I tillegg kommer eventuelle gebyrer som kreves av flyselskaper eller andre underleverandører. Vær oppmerksom på at når man reiser med rutefly, har de ulike flyselskapene en varierende siste frist for navneendringer.

Den reisende har rett til å overdra pakkereisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen, dersom varsel gis i rimelig tid, og betingelser hos våre underleverandører ikke er til hinder for dette. Administrasjonsgebyr samt evt. kostnader til våre underleverandører må betales i tillegg til den opprinnelige prisen på reisen.

AVBESTILLING MOT VEDERLAG
Dersom ikke annet er opplyst/avtalt gjelder følgende gebyrer:
Ved avbestilling innen 95 dager før avreisedøgnet starter, betales et administrasjonsgebyr på kr 750.- pr. person. Ved avbestilling mellom 95 og 36 dager før avreisedøgnet starter, betales et beløp tilsvarende depositum på turen. Ved avbestilling f.o.m. 35 dager igjen til avreisedøgnet starter eller ved manglende oppmøte/ reisedokumenter/pass e.l. – gis ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper. Refusjon av slike avgifter belastes med et gebyr på inntil kr. 500.

Ved avbestilling av reiser som inkluderer elementer der Peer Gynt Tours har begrenset rett til refusjon fra underleverandører gjelder andre regler - oppgis ved bestilling og ses på ditt deltakerbevis. Tilslutningsbilletter med fly som bestilles via Peer Gynt Tours er en valgfri tilleggstjeneste som kan være omfattet av spesielle regler for avbestilling, og dette oppgis ved bestilling.

Angrerettsloven av 15.06.2018 gjelder ikke ved kjøp av reisetjenester, jfr. lovens § 2 d.

AVBESTILLING VED SYKDOM ETC.
Alle bør vurdere om de vil kjøpe en avbestillingsforsikring fra sitt forsikringsselskap. Denne må tegnes samtidig med kjøp av pakkereisen og dekker fri avbestilling dersom den reisende selv, noen i den nærmeste familie eller noen i reisefølget før avreise rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade, eller død. Bestill direkte hos ditt forsikringsselskap, eller kjøp avbestillingsforsikring her: www.gouda.no. Husk også å sjekke forsikringsselskapets vilkår når du kjøper forsikring. Ved avbestilling etter dette punktet må den reisende søke refusjon utover våre vanlige regler ved avbestilling fra sitt forsikringsselskap.

INNSTILLING/ENDRING AV EN REISE
En reise kan avlyses/endres uten erstatningsplikt av Peer Gynt Tours dersom:
1. Det ikke er påmeldt et tilstrekkelig antall deltakere. Minste antall for å gjennomføre turene er satt til 20 deltakere dersom ikke annet er opplyst. Avlysing må skje senest 20 dager før avreise. De reisende får full refusjon av innbetalte beløp.
2. Det inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter som ligger utenfor Peer Gynt Tours kontroll. Eksempler kan være: Fare for krig, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer, arbeidskonflikter e.l.
3. Forhold på reisemålet/langs reiseruten som gjør det risikabelt eller urimelig å gjennomføre turen, og som Peer Gynt Tours med rimelighet ikke kunne forutse.
For pkt. 2 og 3 vektlegges bl.a. Utenriksdepartementes reiseråd og lokale myndighetres uttalelser ved vurdering. Avlyses turen før avreise får de reisende full refusjon av innbetalte beløp. Avlyses reisen etter at den er startet, vil det kunne gis et forholdsmessig prisavslag dersom det er grunnlag for det.

RETTING AV MANGLER & PRISAVSLAG
Reisen har mangler dersom deltagerne ikke får de ytelser som er forutsatt i avtalen. Peer Gynt Tours har rett til å kunne utbedre/avhjelpe mangelen om dette er mulig. Alternativt dekke den reisendes eventuelle utgifter i denne sammenheng, eller gi et forholdsmessig prisavslag. Kunden er forpliktet til så vidt mulig å reklamere til Peer Gynt Tours eller selskapets representant på stedet, så snart som mulig og uten ugrunnet opphold.

Følgende regnes ikke som en mangel:
1. Avvik av mindre betydning for gjennomføring av reisen eller som ikke har betydning for valg av reise
2. Avvik fra kundens forventninger, der disse ikke er skapt av arrangøren.
3. Unormale vær- og naturgitte forhold.
4. Forhold som man må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor Peer Gynt Tours kontroll.
5. Forsinkelser under transport eller endrede avreisetider innenfor de grenser Alminnelige vilkår for pakkereiser angir.
6. Avvik som skyldes kundens eget forhold.

ERSTATNING
Kunden har rett til erstatning fra Peer Gynt Tours for det eventuelle tap denne blir påført som følge av at Peer Gynt Tours ikke har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. Man har ikke rett til erstatning dersom Peer Gynt Tours kan godtgjøre at skaden/ulempen ligger utenfor selskapets kontroll, og ikke med rimelighet kunne ventes tatt i betraktning på avtaletiden. Begrenset ansvar oppstår i de tilfeller der Peer Gynt Tours benytter transportmidler som etter gjeldende lovverk har begrenset ansvar for skade/tap. For øvrig henvises til bestemmelsene i Alminnelige vilkår for pakkereiser. Se også EU-forordning 2004-261 om forsinkelser, kansellering og overbooking hos flyselskaper. Erstatning til den reisende fra arrangør, unntatt ved forsett eller uaktsomhet,  begrenses i alle tilfelle til maksimalt tre ganger pakkereisens samlede pris.

PRISER - ENDRING AV PRISER
Prisene inkluderer de ytelser som er beskrevet for hver enkelt tur. Grunnlag for våre priser er transportpriser, valutakurser, pris- og offentlig skatte-/avgiftsnivå på produksjonstidspunktet. Vi forbeholder oss gjensidig rett til prisforandring dersom uventede reguleringer av disse skulle oppstå, men dette kan ikke skje senere enn 20 dager før avreise. Øker prisen med mer enn 8% kan den reisende avbestille turen omkostningsfritt. Dette forutsetter at kunden senest 3 virkedager etter at melding om prisforhøyelse er mottatt, gir Peer Gynt Tours beskjed om at de ønsker å benytte seg av hevingsretten.

EVENTUELLE KLAGER - TVISTER
Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på gjennomføringen av reisen, plikter kunden så vidt mulig å reklamere umiddelbart til Peer Gynt Tours representant, som vil prøve å rette på forholdet. Reklamasjoner som krever behandling etter hjemkomst, må innklages skriftlig senest 4 uker etter reisens avslutning. Blir partene ikke enige, kan saken klages inn for Klagenemda for Pakkereiser etter at endelig svar fra Peer Gynt Tours foreligger. Se www.pakkereisenemnda.no

Alle reisende må også ha satt seg inn i vår informasjon Viktig å vite før du bestiller en reise.

Vi tar forbehold om evt. endringer i gjeldende bestemmelser før avtalen inngås. Peer Gynt Tours tar forbehold om eventuelle trykkfeil i våre kataloger og tilbud, samt om eventuelle endringer i priser / valutakurser / betingelser / skatter og avgifter som måtte oppstå etter at katalogen er trykt og/eller reisene publisert på Internett.

Generelle bestemmelser for ferie- og fritidsgrupper: Klikk her!

Generelle bestemmelser for firmaturer, kurs- og konferanser: Klikk her!

Peer Gynt Tours AS
Grenseveien 99, 0663 Oslo
Telefon: 24 10 12 80
E-post: oslo@peergynt.com

Peer Gynt Tours er medlem av Reisegarantifondet, Norsk Reiselivsforum og Hovedorganisasjonen Virke. Lovpliktige garantier er stilt til Reisegarantifondet.

Valutakurser for turer i 2024: pr. 01.08.2023     (unntatt langtidsferie)
Valutakurser for langtidsferie i oktober 2024 - mars 2025: pr. 15.01.2024
Valutakurser for turer første halvår 2025: pr. 31.05.2024     (unntatt langtidsferie)
Ved avvik (skreddersydde grupper ol.) oppgis dette under turfakta på hver tur.

Sist oppdatert 31.05.2024.

Hurtigsøk
Reisekalender
23/7FinnmarkFra kr. 18 990,-
14/8Jæren, Stavanger og Flor & FjæreFra kr. 12 990,-
19/8Vandretur ValdresFra kr. 9 490,-
25/8Vandringer og moskus på DovrefjellFra kr. 9 490,-
3/9Vandretur GardasjøenFra kr. 21 990,-
3/9Vandretur SiciliaFra kr. 19 990,-
4/9Nord-VestlandetFra kr. 10 990,-
8/9Vandretur Hardangervidda og HallingskarvetFra kr. 9 990,-
9/9Vandretur AmalfikystenFra kr. 19 990,-
9/9Seniorfavoritt - GeirangerFra kr. 9 990,-
Kontakt oss
Booking tlf: 815 00 335
Grupper tlf: 24 10 12 80