Peer Gynt Tours vilkår

PEER GYNT TOURS AS - VILKÅR
Peer Gynt Tours sine vilkår baserer seg på “Lov om pakkereiser” av 25.08.95 med senere endringer og forskrifter, samt “Alminnelige vilkår for pakkereiser” utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet gjeldende fra 01.01.15. Forhold som ikke er nevnt i Peer Gynt Tours sine vilkår, reguleres av de nevnte lover og vilkår, som kan fås ved henvendelse til oss. For Peer Gynt Tours skreddersydde gruppereiser gjelder egne bestemmelser. Disse vilkårene gjelder kun for forbrukerkjøp. For våre kunder som kjøper reiser i forbindelse med næringsvirksomhet vil spesielle bestemmelser tre i kraft.

Et utdrag av reglene for annonserte turer på www.peergynt.com / i vår katalog / for individuell påmelding er: (bestemmelser for grupper finnes lenger ned på siden)

PÅMELDING OG BETALING
Etter påmelding vil kunden motta deltakerbevis fra Peer Gynt Tours enten via post eller via e-post. Deltakerbeviset er kun gyldig etter at Peer Gynt Tours har mottatt fullstendig betaling og regnes da som del av avtalen. Merk at det normalt må betales depositum straks etter bestilling av reise. Restbeløpet har normalt forfall 45 dager før avreise. Avvik kan forekomme, og dette vil i så fall fremkomme ved bestilling. Dersom betalingsfristene ikke følges kan Peer Gynt Tours avbestille reisen uten varsel. Merk at dersom reisen bestilles senere enn 45 dager før avreise, vil hele beløpet forfalle til betaling umiddelbart. Ønsker man ikke å reise på en bestilt tur, må beskjed gis til Peer Gynt Tours omgående. Den reisende er bundet av sin bestilling når betaling av depositum er utført. Kunden plikter å kontrollere at mottatte deltakerbevis / fakturaer gjelder riktig tur/dato, at alt stemmer med bestilling, at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet og at korrekt påstigningssted er påført. Hvis feil oppdages - må Peer Gynt Tours eller reisebyrået der du bestilte reisen, umiddelbart kontaktes. Opplysninger gitt på Peer Gynt Tours sine nettsider (www.peergynt.com), i kataloger, brosjyrer o.l. regnes også som del av avtalen.

ENDRINGER AV BESTILLINGEN
Enkelte endringer kan være mulig å gjøre etter bestilling. F.eks. endring av navn på reisende, endre til annet reisemål eller annen avreisedato etc. Slike endringer belastes med et endringsgebyr på kr. 500,- per person. I tillegg kommer eventuelle gebyrer som kreves av flyselskaper eller andre underleverandører. Vær oppmerksom på at når man reiser med rutefly, har de ulike flyselskapene en varierende siste frist for navneendringer.

AVBESTILLING
Dersom ikke annet er opplyst/avtalt gjelder følgende:
Ved avbestilling innen 43 dager før avreisedøgnetstarter, betales et administrasjonsgebyr på kr 500.- pr. person. Ved avbestilling mellom 42 og 15 dager før avreisedøgnet starter, betales et beløp tilsvarende depositum på turen. Ved avbestilling f.o.m. 14 dager igjen til avreisedøgnet starter eller ved manglende oppmøte/ reisedokumenter/pass e.l. – gis ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper. Refusjon av slike avgifter belastes med et gebyr på inntil kr. 500.

Ved avbestilling av reiser som inkluderer billetter med rutefly, konsertbilletter eller andre elementer der Peer Gynt Tours har begrenset rett til refusjon fra underleverandører gjelder andre individuelle regler - spør ved bestilling eller se dette på ditt deltakerbevis. Tilslutningsbilletter med fly som bestilles via Peer Gynt Tours er en tilleggstjeneste som hos oss ikke regnes som en integrert del av pakkereisen, og er dermed heller ikke regulert av Alminnelige vilkår for Pakkereiser. Dvs. spesielle regler gjelder  for avbestilling av disse, og dette oppgis ved bestilling.

Angrerettsloven av 21.12.2000 gjelder ikke ved kjøp av reisetjenester, jfr. lovens § 19 b.

AVBESTILLING VED SYKDOM
Avbestillingsbeskyttelse bør tegnes ved bestilling. Denne dekker fri avbestilling dersom den reisende selv, reisefølge, ektefelle/reg. partner/samboer, barn, søsken, eller foreldre/svigerforeldre før avreise rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade, eller død. Dette må bekreftes med legeattest senest 1 måned etter avreisedagen. Denne bør skrives på det skjema Den Norske Legeforening og bransjeorganisasjonen har utarbeidet. Dette skjemaet fås hos Peer Gynt Tours. Avbestillingsbeskyttelsen samt administrasjonsgebyr på 500,- kr. tilbakebetales ikke. Disse regler gjelder ikke dersom man har avslått tilbudet om å tegne beskyttelsen ved bestillingen av sin reise.

INNSTILLING AV EN REISE
En tur kan avlyses av Peer Gynt Tours dersom:
1. Det ikke er påmeldt et tilstrekkelig antall deltakere. Minste antall for å gjennomføre turene er satt til 20 deltakere dersom ikke annet er opplyst. Avlysing må skje senest 30 dager før avreise.
2. Det inntreffer hindringer som ligger utenfor Peer Gynt Tours kontroll (force majeure). Eksempler: Fare for krig, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, epidemier e.l.
3. Forhold på reisemålet/langs reiseruten som gjør det risikabelt eller urimelig å gjennomføre turen, og som Peer Gynt Tours med rimelighet ikke kunne forutse.

RETTING AV MANGLER & PRISAVSLAG
Reisen har mangler dersom deltagerne ikke får de ytelser som er forutsatt i avtalen. Peer Gynt Tours har rett til å kunne utbedre/avhjelpe mangelen om dette er mulig. Alternativt dekke den reisendes eventuelle utgifter i denne sammenheng, eller gi et forholdsmessig prisavslag. Kunden må så vidt mulig reklamere til Peer Gynt Tours eller selskapets representant på stedet så snart som mulig.

Følgende regnes ikke som en mangel:
1. Avvik av mindre betydning for gjennomføring av reisen eller som ikke har betydning for valg av reise
2. Avvik fra kundens forventninger, der disse ikke er skapt av arrangøren.
3. Unormale vær- og naturgitte forhold.
4. Forhold som man må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor Peer Gynt Tours kontroll.
5. Forsinkelser under transport eller endrede avreisetider innenfor de grenser Alminnelige vilkår for pakkereiser angir.
6. Avvik som skyldes kundens eget forhold.

ERSTATNING
Kunden har rett til erstatning fra Peer Gynt Tours for det eventuelle tap denne blir påført som følge av at Peer Gynt Tours ikke har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. Man har ikke rett til erstatning dersom Peer Gynt Tours kan godtgjøre at skaden/ulempen ligger utenfor selskapets kontroll, og ikke med rimelighet kunne ventes tatt i betraktning på avtaletiden. Begrenset ansvar oppstår i de tilfeller der Peer Gynt Tours benytter transportmidler som etter gjeldende lovverk har begrenset ansvar for skade/tap. For øvrig henvises til bestemmelsene i Alminnelige vilkår for pakkereiser. Se også EU-forordning 2004-261 om forsinkelser, kansellering og overbooking hos flyselskaper.

PRISER - ENDRING AV PRISER
Prisene inkluderer de ytelser som er nevnt under hver enkelt tur. (Spesifisert i deltakerbevis) Grunnlag for våre priser er transportpriser, valutakurser, pris- og offentlig skatte-/avgiftsnivå på produksjonstidspunktet. Vi forbeholder oss gjensidig rett til prisforandring dersom uventede reguleringer av disse skulle oppstå, men dette kan ikke skje senere enn 20 dager før avreise. Øker prisen med mer enn 10 % kan den reisende avbestille turen omkostningsfritt. Dette forutsetter at kunden senest 3 virkedager etter at melding om prisforhøyelse er mottatt på dennes adresse, gir Peer Gynt Tours beskjed om at de ønsker å benytte seg av hevingsretten.

EVENTUELLE KLAGER - TVISTER
Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på gjennomføringen av reisen, plikter kunden så vidt mulig å reklamere umiddelbart til Peer Gynt Tours representant, som vil prøve å rette på forholdet. Reklamasjoner som krever behandling etter hjemkomst, må innklages skriftlig senest 4 uker etter reisens avslutning. Blir partene ikke enige, kan saken klages inn for Reklamasjonsnemda for Pakkereiser senest 4 uker etter at endelig svar fra Peer Gynt Tours foreligger. Se www.pakkereisenemnda.no

Alle reisende må også ha satt seg inn i vår informasjon Viktig å vite før du bestiller en reise.

Vi tar forbehold om evt. endringer i gjeldende bestemmelser før avtalen inngås. Peer Gynt Tours tar forbehold om eventuelle trykkfeil i våre kataloger og tilbud, samt om eventuelle endringer i priser / valutakurser / betingelser / skatter og avgifter som måtte oppstå etter at katalogen er trykt og/eller reisene publisert på Internett.

Generelle bestemmelser for ferie- og fritidsgrupper: Klikk her!

Generelle bestemmelser for firmaturer, kurs- og konferanser: Klikk her!

Peer Gynt Tours AS
Grenseveien 99, 0663 Oslo
Telefon: 24 10 12 80
E-post: oslo@peergynt.com

Peer Gynt Tours er medlem av Reisegarantifondet, Norsk Reiselivsforum og Hovedorganisasjonen Virke. Lovpliktige garantier er stilt til Reisegarantifondet.

Valutakurser for alle turer presentert i vår katalog som kommer ut i januar 2018:  pr.01.11.2017
Andre turer - se turfakta på hver tur.

Sist oppdatert 29.12.2017

Powered by Travelize